Regulamin

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Portalu AJU.PL

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Portal AJU.pl jest społecznościowym serwisem internetowym (Portal/Serwis), w ramach którego użytkownicy mogą dodawać materiały w postaci: linków do ulubionych lub ich zdaniem najlepszych filmów w serwisie YouTUBE.com lub innym (opis + adresURL). Posiadają również możliwość dodawania zdjęć (załadowanie zdjęcia do zasobów serwisu). Istnieje możliwość dodawania artykułów ze zdjęciami oraz z innymi treściami, lub dodania artykułu wraz z embedowaniem zdjęcia z platformy społecznościowej Instagram.

Warunkiem dodawania materiałów o których mowa wcześniej jest legalność samych materiałów, jak i ich źródeł. 

Treści zamieszczane w Portalu AJU.pl są dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu.

Dostęp do treści w Portalu oraz korzystanie z jego funkcjonalności nie podlega w tej chwili żadnym opłatom. Właściciel (dalej: „Administrator”) nie wyklucza jednak wprowadzenia opłat dla Użytkowników za wszystkie lub niektóre usługi w przyszłości. Uprzedzone to jednak zostanie uprzednią zmianą niniejszego Regulaminu, o czym użytkownik zostanie poinformowany. 

ZASADY DODAWANIA NOWYCH MATERIAŁÓW W PORTALU 

Każdy użytkownik może dodać dowolny materiał, pod warunkiem, że nie narusza w ten sposób prawa. Materiał powinien być dodatkowo opisany statusem: „18+”, jeżeli zawiera elementy mogące być nieodpowiednie dla osób niepełnoletnich.  

Administrator zastrzega sobie możliwość usunięcia materiału dodanego przez użytkownika, zwłaszcza, gdy użytkownik dodał materiał z naruszeniem prawa, albo gdy sam materiał narusza prawo lub dobre obyczaje. 

Administrator nie ingeruje w treść dodawanych przez użytkowników materiałów oraz – w granicach maksymalnie dopuszczalnych przez prawo – nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wywołane ich dodaniem do serwisu przez użytkowników.  

Użytkownik dodając jakiekolwiek materiały do serwisu oświadcza, iż są one wolne od wad prawnych a także umożliwia Administatorowi dalszej redystrybucji ich na portalach społecznościowych w celach reklamowych.

W granicach dopuszczalnych przez prawo, użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie dodawane przez siebie materiały. Nie uwłacza to jednak jego prawom konsumenckim.  

Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do Administratora z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw przez zamieszczenie przez użytkownika danego materiału, użytkownik wstąpi do sprawy w miejsce Administratora lub przystąpi do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego oraz, w granicach dopuszczalnych przez prawo, przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań. 

Jeżeli zdaniem użytkownika przeglądającego zawartość Serwisu, znajdujący się na nim materiał narusza prawo, niniejszy Regulamin lub dobre obyczaje, użytkownik ten powinien zawiadomić o tym fakcie Administratora.

Zgłoszenia można też dokonać na maila ogólnego Administratora: [email protected]

Zgłoszenie może dotyczyć tylko konkretnie wskazanego materiału, pod konkretnym („głębokim”) adresem. Za nienależycie dokonane zgłoszenie będzie uznawane zgłoszenie bez wskazania konkretnej treści lub żądające usunięcia danej treści i wszystkich podobnych lub tych które będą dodane w przyszłości. 

OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego. 

W szczególności użytkownik zobowiązuje się do: 

nie zamieszczania w Serwisie materiałów zawierających treści o charakterze bezprawnym, w jakikolwiek sposób naruszających prawo, sprzecznych z dobrymi obyczajami, a w szczególności zawierających treści pornograficzne, obrażające uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy i inne podobne, 

działania w sposób nie naruszający praw innych użytkowników lub osób, w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich oraz ich prawa do prywatności, 

nie zamieszczanie materiałów zawierających treści oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym, reklamowym, 

nie podejmowania działań i zamieszczania materiałów, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić funkcjonowanie Portalu, 

nie dodawania podpisów, tytułów, opisów, treści itp. lub materiałów nawiązujących do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, PRAWA ORAZ OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

Administrator, w granicach maksymalnie dozwolonych przez prawo, nie ponosi odpowiedzialności za: 

sposób korzystania z Serwisu przez użytkowników oraz skutki korzystania z Serwisu, 

treść i formę zamieszczanych w Serwisie przez użytkowników materiałów, 

niezamierzone i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych użytkownikom w ramach Portalu, 

udostępnianie danych użytkownika (w szczególności adresu IP) osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa bądź stosownych decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych, 

Administrator zastrzega sobie prawo do: 

okresowego wyłączania, w uzasadnionych przypadkach, Portalu bez uprzedniego powiadomienia użytkowników, 

natychmiastowego skasowania każdego materiału w wypadku naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszego prawa, niniejszego Regulaminu lub dobrych obyczajów. 

natychmiastowego skasowania każdego materiału, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że może on naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne, oraz prawa osób trzecich, 

zaprzestania udostępniania Portalu lub jego poszczególnych funkcjonalności, 

Zakres dostępu lub sposób funkcjonowania Portalu może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora.  

REKLAMACJE (Tryb i sposób składania reklamacji) 

Każdemu użytkownikowi Portalu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu. 

Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres maila Administratora lub listownie na adres pocztowy Administratora. 

Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania. 

Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji. 

Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego rozpatrzenia reklamacji w przypadku,gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych, lub napotka przeszkody z przyczyn od niego niezależnych(awarie sprzętu, sieci internetowej itp.).  

Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji. 

DANE OSOBOWE 

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie w celach realizacji usług przez Administratora,podanego przez Użytkownika (również w ramach konta Facebook / Google ) adresu poczty elektronicznej oraz podanych przez Użytkownika danych osobowych, w tym danych osobowych przekazanych w ramach portalu społecznościowego Facebook i Google – zgodnie z regulaminem Facebook / Google i ustawą z 10 maja 2018.oraz Rozporządzeniem Parlamamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu..

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie w celach marketingowych przez Administratora i jego Partnerów, podanego przez Użytkownika (również w ramach konta Facebook / Google) adresu poczty elektronicznej oraz podanych przez Użytkownika danych osobowych, w tym danych osobowych przekazanych w ramach portalu społecznościowego Facebook –  zgodnie z regulaminem Facebook oraz w myśl ustawy z dnia 10 maja 2018.oraz Rozporządzeniem Parlamamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016.

Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania oraz do złożenia sprzeciwu; odpowiedni wniosek należy wysłać na adres: [email protected]

Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie przez Administratora i jego Partnerów za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w szczególności za pomocą poczty elektronicznej – na podany adres e-mail, w tym e-mail z konta Facebook lub Google) informacji handlowej w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Oświadczenie to stanowi zgodę, o której mowa wart. 10ust. 2 powołanej Ustawy i potwierdza zgodę udzieloną w ramach akceptacji regulaminu Facebook i Google. 

ZMIANA REGULAMINU

Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, z uzasadnionych przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu. 

Po ukazaniu się na stronie głównej Portalu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Portalu informacji o zmianach w Regulaminie, użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż jakiekolwiek korzystanie z Serwisu jest zawsze równoznaczne z akceptacją Regulaminu w jego aktualnej wersji.